1. Welcome to Lake Valor!
  Sign Up to begin your journey. Catch, train, and evolve wild Pokemon while you explore Lake Valor.
  Dismiss Notice

video games

 1. Eclipse
 2. nduns
 3. Aubaran
 4. Zen1
 5. Dashing Dom
 6. CresTheUmbreon
 7. Nate
 8. Grand Rizer
 9. Grand Rizer
 10. Grand Rizer
 11. ✯Ho-OhLugia✯
 12. Karma
 13. Netnin
 14. sohrob101
 15. sohrob101
 16. Kurumi
 17. sohrob101
 18. sohrob101
 19. sohrob101
 20. DaughterofHades